POWRÓT

plan pracy szkoły

Plan Pracy Gimnazjum w Ścinawie Małej na rok szkolny 2012/2013 

Podstawa prawna planu:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

6. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013.

7. Wnioski i wytyczne do pracy z roku szkolnego 2011/2012 podjęte na posiedzeniach Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół w Ścinawie Małej

( w tym wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz ewaluacji wewnętrznej) do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 .

8. Wewnątrzszkolne prawo oświatowe (Wewnątrzszkolny System Oceniania; Szkolny Program Wychowawczy; Szkolny Program Profilaktyki).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7. 10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

I. KSZTAŁCENIE

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji zadań

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Przeprowadzanie pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów.

Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej.

wszyscy nauczyciele, dyrektor

cały rok

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na starcie III etapu edukacyjnego:

 • kl. I

 

nauczyciele przedmiotowcy;

przewodniczący zespołów przedmiotowych:

M. Skut

A. Marynowicz,

J. Kuśnierz

opracowanie i przeprowadzenie testów - wrzesień 2012 r.;

pisemna analiza wyników do 5 października 2012 r.

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem.

 

Analiza wyników egzaminu.

J. Seman,

S. Faron - Mroczko,

zespoły przedmiotowe

grudzień 2012 r.

 

 

grudzień 2012 r.

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. II w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej.

Analiza wyników egzaminu.

A. Marynowicz

 

 

 

zespoły przedmiotowe

kwiecień 2013 r.

 

 

 

kwiecień 2013 r.

 Egzamin gimnazjalny.

Analiza wyników osiągniętych przez uczniów, wnioski do pracy w r. szk. 2013/14.

zespoły przedmiotowe (humanistyczny, matematyczno - przyrodniczy, językowo - manualny)

kwiecień 2013 r.

 

czerwiec 2013 r.

2.

Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia.

Wdrażanie wniosków  wynikających z przeprowadzanych diagnoz edukacyjnych i analiz wyników egzaminu celem poprawy efektywności kształcenia.

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

cały rok

Uwzględnianie w pacy lekcyjnej na wszystkich przedmiotach ćwiczeń kształcących sprawność językową uczniów oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem i rozumienia czytanych treści.

wszyscy nauczyciele

dyrektor

cały rok

Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego celem podwyższania efektywności uczenia się (nauczania) uczniów.

wszyscy nauczyciele

od listopada 2012 r.

Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – aktywne metody nauczania,  wykorzystanie technologii informacyjnej, multimedialnych środków dydaktycznych, praca metodą projektów.

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

cały rok

Przeznaczenie jednej godziny wychowawczej w miesiącu na poznawanie i naukę technik uczenia się.

wychowawca kl. I

I semestr roku szkolnego 2012/13

Stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy kształcenia.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 Przygotowanie uczniów do samokształcenia, samodoskonalenia się i samooceny w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapoznanie z edukacyjną wartością dodaną jako metodą oceny efektywności uczenia.

dyrektor

rada szkoleniowa II semestr roku szkolnego 2012/13

Podwyższanie frekwencji, eliminowanie spóźnień, uświadomienie uczniom i rodzicom ich wpływu na efekty kształcenia.

wychowawcy,

pedagog,

nauczyciele

cały rok

Opracowanie działań poprawiających efekty kształcenia przez zespoły przedmiotowe.

Realizacja zadań zgodnie z planem pracy zespołów.

M. Skut,

A. Marynowicz,

J. Kuśnierz

październik 2013 r.

 

cały rok

3.

Wspomaganie pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w nauce.

Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

dyrektor

cały rok

Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Analiza dokumentacji PPP i realizacja zaleceń.

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

cały rok

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: opracowanie dla uczniów indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego lub planu działań wspierających oraz ich realizacja.

pedagog, zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

nauczyciele, wychowawcy

opracowanie programu i planów – do końca września 2012 r.

realizacja: cały rok

Organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów sprawiających uczniom trudności. Przeznaczenie godzin z art. 42 KN na pracę z uczniem słabym.

pedagog, nauczyciele, dyrektor

wrzesień 2012 r.

cały rok

Objęcie uczniów mających trudności w nauce opieką w świetlicy szkolnej.

nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy

cały rok

4.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Wdrożenie procedur i metod diagnozowania zainteresowań uczniów.

 

Tworzenie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów celem motywowania uczniów i wspierania w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

J. Kuśnierz, dyrektor

 

 

dyrektor, nauczyciele

październik 2012 r.; informacja o diagnozie – II/2013 RP

 

wrzesień 2012 r.

korekta luty 2013 r.

Zamieszczanie i aktualizowanie informacji o zajęciach pozalekcyjnych na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

J. Kuśnierz

R. Lorenc

wrzesień 2012 r.

aktualizacja – cały rok

Przedstawianie efektów działań kół zainteresowań na terenie szkoły w wybranej przez dane koło formie (projekt, gazetka, przedstawienie…)

opiekunowie kół zainteresowań

cały rok

5.

Przygotowanie uczniów i udział w konkursach przedmiotowych.

Indywidualna praca z uczniem zdolnym na zajęciach prowadzonych w ramach godzin z art. 42 KN.

nauczyciele przedmiotów, opiekunowie kół

cały rok

Zwiększenie udziału uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, przedmiotowych.

nauczyciele przedmiotów

cały rok

Kompletowanie i eksponowanie informacji dotyczących konkursów i ich uczestników.

SU – J. Kuśnierz

cały rok

6.

Promowanie ucznia zdolnego.

Nagradzanie uczniów zdolnych zgodnie z istniejącym w szkole systemem nagród.

dyrektor

cały rok

Prezentacja osiągnięć uczniów na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

J. Kuśnierz,

R. Lorenc,

 

cały rok

Prezentacja osiągnięć uczniów w lokalnej prasie.

A. Pieczara,

 

cały rok

Realizacja projektu „Rodem Korfantowianin a w przyszłości Europy obywatel” w klasach I – VI szkoły podstawowej.

realizatorzy zajęć projektowych

październik 2011 r.

czerwiec 2012 r.

II. WYCHOWANIE I OPIEKA

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji zadań

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Wdrażanie działań zapewniających pełną realizację obowiązku szkolnego.

Zapoznanie rodziców i uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz przypomnienie rodzicom i uczniom pozostałych klas zasad realizowania obowiązku szkolnego i procedur zwalniania ucznia z zajęć.

pedagog,

wychowawcy

wrzesień 2012 r.

cały rok – w miarę potrzeb

Egzekwowanie obowiązku rodziców usprawiedliwiania nieobecności ucznia pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

wychowawcy

cały rok

Egzekwowanie zwalniania ucznia z zajęć przez rodziców tylko na pisemną prośbę umieszczoną w zeszycie do kontaktów z rodzicami lub informację telefoniczną.

wychowawcy,

nauczyciele

cały rok

Posiadanie przez wszystkich uczniów zeszytu do kontaktów z rodzicami, w którym zapisany będzie: plan lekcji, nazwiska uczących nauczycieli, terminy zebrań z rodzicami, podpisy rodziców i wychowawcy.

wychowawcy

cały rok

Telefoniczne kontaktowanie się z rodzicami uczniów w razie podejrzenia o wagary.

wychowawcy

cały rok

Prowadzenie przez uczniów wagarujących zeszytów obecności (każdy nauczyciel ma obowiązek potwierdzić podpisem obecność ucznia na jego lekcji, a rodzic potwierdza podpisem codzienną kontrolę zeszytu).

wychowawcy,

nauczyciele

cały rok

Prowadzenie konkursu na najwyższą frekwencję klasy i ucznia.

SU -  J. Kuśnierz  

wychowawcy

 

październik – maj 2011/12

Eksponowanie wyników konkursu na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

SU – J. Kuśnierz

po zakończeniu każdego miesiąca (jak wyżej)

Nagradzanie uczniów o najwyższej frekwencji oraz uczniów, którzy w bardzo widoczny sposób poprawili swoją frekwencję.

wychowawcy,

dyrektor

w trakcie trwania konkursu

Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę: z policją, kuratorem, Sądem Rodzinnym, OPS, PPP.

dyrektor,

pedagog,

wychowawcy

cały rok

2.

Kształtowanie postaw samorządowych.

Przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Wspieranie działań Rady SU przez wszystkich uczniów i wychowawców.

wychowawcy

cały rok

Konsekwentne zapoznawanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz prawami człowieka (Statut, Konwencja Praw Dziecka …)

nauczyciele, wychowawcy

cały rok

Wspieranie SU w realizacji opracowanego planu pracy.

opiekunowie SU, nauczyciele, dyrektor

cały rok

3.

Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Uwzględnienie w planach pracy wychowawcy klasowego działań proekologicznych i prozdrowotnych.

wychowawcy (zgodnie z potrzebami uczniów, we współpracy z rodzicami)

 

wrzesień 2012 r.

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

pedagog,

wychowawcy

cały rok

Udział uczniów w konkursach i innych akcjach promujących zdrowie i działania ekologiczne.

nauczyciele,

higienistka szkolna, pedagog

zgodnie z Kalendarzem imprez i uroczystości, cały rok

Wdrażanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

higienistka szkolna, L. Derkacz

cały rok

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez eliminowanie wykrytych zagrożeń.

nauczyciele, pedagog, wychowawcy

cały rok

4.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych (flaga, godło, hymn …)

wychowawcy

cały rok

Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach, wycieczkach o charakterze patriotycznym.

wychowawcy

zgodnie z Kalendarzem uroczystości szkolnych

 

III. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji zadań

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Włączenie rodziców w życie szkoły.

Organizowanie zebrań z rodzicami i „Dni otwartych”.

dyrektor,

wychowawcy

cały rok

Opracowywanie planów pracy wychowawcy klasowego we współpracy z rodzicami.

wychowawcy

cały rok

Włączane rodziców do organizacji wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.

wychowawcy

cały rok

Uczestniczenie rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych przygotowywanych przez uczniów.

wychowawcy,

dyrektor

cały rok

Wręczanie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wzorowych.

wychowawcy

zakończenie roku szkolnego

Wręczanie podziękowań rodzicom za pracę na rzecz szkoły.

dyrektor

zakończenie roku szkolnego

Współpraca z Radą Rodziców, pomoc w organizowaniu imprez dochodowych dla szkoły.

wychowawcy,

nauczyciele,

dyrektor

zgodnie z planem pracy Rady Rodziców

Systematyczne informowanie rodziców o pracy szkoły.

dyrektor

cały rok

 

IV. PROMOCJA SZKOŁY

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji zadań

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Promowanie działań szkoły w lokalnym środowisku.

Redagowanie gazetki szkolnej „Dynamit”.

A. Pieczara,

 

cały rok

Prowadzenie strony internetowej szkoły.

R. Lorenc

cały rok

Współpraca z lokalną prasą – informowanie o osiągnięciach szkoły, organizowanych uroczystościach.

A. Pieczara,

dyrektor

cały rok

Śledzenie losów absolwentów.

S. Faron-Mroczko; J. Seman

czerwiec 2012 r,

 

 

Plan Pracy Gimnazjum w Ścinawie Małej został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2012 na posiedzeniu w dniu 12. 09. 2012 r.
Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zapisach Planu Pracy Zespołu Szkół w Ścinawie Małej.

  

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Miesiąc

Uroczystość/Impreza (tematyka)

Odpowiedzialni

Uwagi

Wrzesień

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
 • Sprzątanie Świata.
 • Dzień bez samochodu.
 • Dzień Chłopca

 

 Kuśnierz J.

Marynowicz A., Woźniak J.
Marynowicz A., Sopel E., opiekun SU opiekun SU, wychowawcy

 

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej.
 • Pasowanie/otrzęsiny uczniów klasy pierwszej.
 • Kiermasz „Tania książka”.

opiekun SU, Piekarska V.
Pieczara A.

 Faron – Mroczko S.

 

 

Listopad

 • Święto Niepodległości.

 

 • Andrzejki szkolne.

 

 • Regionalny Konkurs Językowy „Jak cię słyszą, tak cię piszą”.

 

Faron – Mroczko S., A. Pieczara,. Piekarska V. Marynowicz A.

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas I – III.

członkowie Humanistycznego Zespołu Przedmiotowego

 

Grudzień

 • Eliminacje do Gminnego Konkursu „Boże Narodzenie w Poezji”.
 • Mikołajki szkolne.
 • Wigilia w szkole – koncert kolęd
 • Spotkanie opłatkowe.

Faron – Mroczko S.

 
opiekun SU, wychowawcy klas I – III.

 Piekarska V.

Czajkowska M.

 

 

 

 

Styczeń

 • Zabawa Choinkowa uczniów klas I – III.

Marynowicz A.

 

 

Luty

 • Ferie na sportowo – I Szkolny Turniej Sprawnościowy o puchar Dyrektora Gimnazjum.
 • Walentynki szkolne.
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – akcja edukacyjna.

 

Derkacz L.

 

 opiekun SU

Lorenc R.

 

Marzec

 • Powitanie wiosny.

 

 

opiekun SU, wychowawcy klas I – III.

 

 

Kwiecień

 • Dzień Ziemi.
 • Tydzień Kultury Zdrowotnej.
 • Rajd historyczny.

Marynowicz A.,
Marynowicz A., Czajkowska M., pielęgniarka szkolna

Pieczara A.

 

 

 

Maj

 • Eliminacje szkolne do Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Majowe spotkania z poezją”.
 • Piknik Europejski.
 • Dzień bez papierosa -  akcja edukacyjna.
 • „Trzymaj formę” – impreza edukacyjno – profilaktyczna.

Faron – Mroczko S.

  

Kuśnierz J., Seman J., Piekarska V.

pielęgniarka szkolna, pedagog

Marynowicz A.

 

Czerwiec

 • Dzień Sportu Szkolnego.
 • Świetlica szkolna bawi i uczy (Kubice).
 • Kiermasz podręczników szkolnych.
 • Zakończenie roku szkolnego 20012/13.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14.

Derkacz L.

Czajkowska M.

Faron – Mroczko S., opiekun SU

Seman J., Faron – Mroczko S.

Pieczara A., Piekarska V.

 

 

Harmonogram działań wychowawczo - profilaktycznych, opiekuńczych i prozdrowotnych

 

A. Działania wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze wobec uczniów

Lp

Tematyka

Klasa

Odpowiedzialny

Termin

1.

Warsztaty integracyjne.

I

pedagog, wychowawcy

wrzesień

2.

Profilaktyka uzależnień – program profilaktyczny NOE.

 III a, b

 

specjalista z zewnątrz

II  semestr

3.

„Jesteśmy zdrowi i nałogom mówimy NIE” – zajęcia psychoedukacyjne (świadomość zdrowia psychicznego, uczenie zachowań asertywnych, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi).

 I i II

 

pedagog, wychowawcy

I semestr

5.

Cyberprzemoc oraz zagrożenia wirtualnej przestrzeni – zajęcia o charakterze profilaktycznym.

I, II, III

pedagog, wychowawcy

II semestr

4.

Warsztaty zawodoznawcze.

III a, b

pedagog

II semestr

 

B. Szkoła dla Rodziców

Lp.

Tematyka

Rodzice uczniów klas

Odpowiedzialny

Termin

1.

Psychoedukacja w ramach spotkań wychowawców klas z rodzicami:

 

-         Dekalog dla rodziców.

-         Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej.

 

-         Słów kilka o dorastaniu.

 

-     W trosce o zdrowie psychiczne dziecka (anoreksja, bulimia …).

 

 

 

I

I

  

II

 

III a, b

 

 

 

pedagog, wych. kl. I

pedagog, wych. kl. I

wych. kl. II, pielęgniarka

pedagog, pielęgniarka, wych. kl. III a, b

Zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami.

2.

Przyczyny i sposoby zapobiegania zachowaniom agresywnym dziecka.

I, II,

 III a, b

pedagog, wychowawcy

 

3.

Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w nauce, czyli słów kilka o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

I, II,

 III a, b

specjalista z zewnątrz

 

4.

Nasze dzieci uczą się efektywnie, rola rodziców w ocenianiu kształtującym.

I, II,

 III a, b

 wychowawcy

 

5.

Jak ustrzec dziecko przed cyberprzemocą i zagrożeniami wirtualnej przestrzeni?

I, II,

 III a, b

specjalista z zewnątrz

 

 

C. Działania prozdrowotne wobec młodzieży

Lp

 

Tematyka

Klasa

Odpowiedzialny

Termin

 

3.

 

Higiena osobista ucznia.

I

pielęgniarka szkolna

I półrocze

 

4.

 

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 I, II, III a, b

Derkacz L.

pielęgniarka szkolna

I półrocze

 

5.

 

Kłopoty związane z dojrzewaniem nastolatek.

I,  II

(dz.)

położna, pielęgniarka szkolna

I półrocze

 

7.

 

Profilaktyka chorób zakaźnych.

II

pielęgniarka szkolna

II półrocze

 

8.

 

„Trzymaj formę”.

I, II,

III a,b

Marynowicz A.

cały rok

9.

Zdrowe odżywianie.

I, II,

 III a,b

pielęgniarka szkolna, Czajkowska M.

II półrocze

10

Choroby serca (zdrowy styl życia, zapobieganie zawałom, niedokrwienie)

III a,b

pielęgniarka szkolna

II półrocze

 

POWRÓT